Quatre qüestions d’amor (1998)

 

 

   

Quatre qüestions d’amor (1998)

 

Sobre Quatre qüestions d’amor...

 

 

Q U A R T A

 

1

 

Sosté o afirma el redactor João Coito que aquell matí esperava assistir al desenllaç festiu d’un accidentat romanç o novel·la d’amor, espe­rava una celebració amb altar de flors blanques, música d’orgue i bes dels enamorats, «e assistí, porventura, ao casamento mais dramático deste século em Portugal». Pensaríem que el cronista de premsa João Aguiar de Sousa Coito, especia­lista en notes de societat i afers del cor, exagera desmesuradament en la primera plana del Diário de Notícias, si no fóra que un company seu d’ofici, que no firma la crònica del Diário Popu­lar, pàgina 7, afirma també: «Poucas vezes em Portugal se terá celebrado en condições tão estranhas, um casamento como aquele que, esta manhã, na igreja de Nossa Senhora da Pena, uniu dos jovens espanhóis, protagonistas de um acidentado romance de amor». Cal acla­rir, potser, a efectes de precisió i cronologia, que la crònica de Coito és d’un diari del matí del 26 d’octubre de 1956, i la del seu col·lega anònim aparegué en un diari de la tarda del dia 25. El titular de la segona informació diu: «Na casa mortuária da igreja de um bairro lisboeta dos jovens catalães uniram hoje os seus destinos», uniram no vol dir uniran sinó uniren, i el titular de la primera és tan dramàtic com aquell: «Padrinhos sem afilhados, e um casamento que não existiu», i sem no vol dir som sinó sense. Si el casament va existir o no va existir és cosa que queda de moment en l’aire, però es va celebrar i qui pot afirmar amb certesa si fou o no fou el més dramàtic del segle a Portugal. El redactor João Coito sosté que aquell matí esperava assis­tir, en efecte, a la feliç conclusió d’un romance de amor, això escriu, aquell romanç o idil·li que ahir revelà el nostre Diário de Notícias, en primera plana, al costat i amb el mateix cos de lletra que els titulars que informen que la revol­ta de Budapest s’estén a altres ciutats d’Hongria, el govern vol demanar la retirada de les tropes soviètiques, i al costat del casament apareix també O Sultão de Marrocos que retirà de París el seu ambaixador a causa de la guerra d’Algèria, ja que els drames del món rares voltes vénen sols, i segons Coito en l’ordre lògic dels esdeve­niments que es van succeir de manera tan vertiginosa els últims dies estava l’epíleg o final romàntic, el «clou» poètic i festiu, diu amb elegant paraula francesa, d’un matrimoni d’amor que ni la mort destruiria.

 

Quan va arribar ben de matí a l’església de Nossa Senhora da Pena, escriu, tot semblava concórrer per engarlandar de tendresa i simpa­tia l’acte que poc més tard havia de celebrar la simpàtica parella de joves catalans (l’estil de João Aguiar de Sousa Coito, dit Coitinho, no és prou elaborat per a evitar simpàtica quasi to­cant simpatia, ja hem dit que era cronista de societat o del cor, i això es nota en la prosa), un sol daurat de tardor, una temperatura autèntica­ment primaveral i una multitud alhora bullicio­sa i adeleradament interessada, el temple vene­rable d’altars daurats (repeteix sol daurat i altars daurats) llampants i resplendents de flors, tot es conjugava per a donar a l’escenari aquell sabor i colorit que tots li desitjaven prestar. I particu­larment ell, João Coito, que el dia abans, en el mateix diari, havia anunciat el casament d’«os amorosos catalães», i tanta arribà a ser la famili­aritat amb la parella i amb el rector de Nossa Senhora da Pena que a l’hora de la celebració, segons recorda ell mateix i explica el seu enve­jós col·lega del Diário Popular, com que no hi havia testimonis ni padrins disponibles, els nu­vis, que tant desitjaven evitar la publicitat, aca­baren havent d’acceptar dos periodistes com a padrinhos, l’esmentat Sousa Coito i el nostre camarada de la premsa Manuel Pereira Ro­drigues, que així tingueren el privilegi de seguir de prop tota la cerimònia, ja que la resta de periodistes presents van veure com els tanca­ven en la cara la porta de la capella mortuòria on transcorria l’acte. No sabem en quin diari escrivia el segon testimoni, i per tant no podem afirmar si Pereira Rodrigues sosté la mateixa interpretació i visió dels fets que els seus com­panys, suposem que sí. Quant a la multitud, és cert que a la porta de l’església es va acumular una gentada tan abundant com en un casament de protagonistes famosos, estrelles de la panta­lla, futbolistes o ministres en segones noces, i en una fotografia de la pàgina 5 del Diário de Notícias es veuen cares expectants, molts ho­mes amb barret, mares amb criatures, i guàrdies que hi degueren acudir a posar una mica d’or­dre en el tumult.

 

El nuvi, el jove doctor Josep Terrades Armengol, arribà a l’església minuts abans de les deu: visiblement emocionat, afirma Coitinho, no aconseguia reprimir l’agitació que el domi­nava i que inflava d’espant els qui el rodejaven, la suor li corria per la cara, en grans regalims, donant molt bé la mida dels moments febrils que estava vivint. En aquesta mateixa primera pàgina, la columna del costat ahir parlava d’Hongria i avui, gairebé tocant l’ansietat extre­ma del nuvi, diu que per asserenar els ànims exaltats de la població de Varsòvia el govern assegura que les tropes russes que havien ocu­pat la capital ja han rebut l’ordre de tornar a les seues bases, però el problema del nou govern de Gomulka no és únicament pactar amb Moscou, on arribarà demà convocat pel polit­buró, sinó la creixent agitació contra els russos als carrers de Polònia. Llavors se li acostà el rector de la parròquia da Pena, que encetà amb el nuvi una llarga conversa, i el que passà entre tots dos ni tan sols els padrinhos ho poden contar, però allò que era visible, accentuada­ment visible, era el creixent nerviosisme que s’apoderava del nuvi i el portava a caminar, a caminar constantment, al·lucinantment, traduïm sense dificultat: constantemente, alucinante­mente, els cabells rossos li queien en desordre sobre els ulls blaus inquiets que eren lluny, molt lluny, de trobar la pau, i creixia dins de mi i al meu voltant, escriu Sousa Coito, un aire de dens misteri, en va buscava, en el dossier de la memòria de tots els fets passats, un motiu plausible per a tal exacerbació, això diu. A les 10 hores, quan el temple ja era una mar de gent que s’escampava pels corredors i per la sagris­tia, va arribar el pare de la núvia, D. Salvador Recasens, «o rico catalão, homem de vastos negócios e grandes influências», venia acompa­nyat del reverend doctor Lobo, el jove i culte sacerdot que tan bé havia sabut comprendre la dissort dels joves i que volgué buscar remei per a la seua desventura, l’havien conegut una vesprada que resaven agenollats a l’església de San Domingos demanant al Nostre Senyor que trobara un final cristià a les seues penes: la mare església no pot deixar abandonats aquests dos fills, aquesta parella, va pensar el capellà i ens transmet la crònica, que sense comprensió i ajuda es podia submergir per sempre en un món descontrolat i hostil. Alt i eixut, el descon­cert i la tristesa ben reflectits en el rostre descar­nat, màquina fotogràfica al coll, D. Salvador pujà cap al cor de l’església, des d’on esperava assistir al casament de la filla, i allà es va quedar, molt sol, al costat de l’orgue que havia d’escampar per l’església acords festius i que no arribà a tocar; al temple hi havia cada vegada més gent apinyada, les dones més curioses i agosarades anaven i venien a la porta principal investigant els esdeveniments i després torna­ven a donar la mateixa i sempre solemne i compungida ulladeta a la porta de la sagristia: no està gens malament, com a estil narratiu, aquesta arribada del pare de la núvia entre la multitud de veïnes agitades, i al costat mateix, això és la pàgina 5, continuació de la crònica, dos grans contingents de rebels han eixit de Budapest i desenrotllen les seues operacions en altres regions, a la capital importants nuclis de rebels auxiliats per unitats de l’exèrcit hongarès continuen llançant atacs contra les tropes de l’exèrcit roig que amb el suport d’esquadrilles d’avions de reacció atacaven en massa els barris de la ciutat on els revoltats es negaven a rendir-­se, Helena Flitz, turista austríaca que ha pogut tornar a Viena, afirma haver vist tancs russos obrint foc contra milers d’hongaresos desarmats que marxaven pels carrers: mai no he d’oblidar aquell moment en tota la vida, amb les mans nues, sense armes, els hongaresos marxaven contra els tancs soviètics i morien per la llibertat de la seua terra.

 

Vuit minuts després de les 10 hores, un automòbil s’aturà davant del temple, els fotò­grafs, en caterva, disparen des de tots els an­gles, era la núvia, la rossa i esvelta Dª Eulàlia Recasens Bernat, vestia un tailleur blau fosc, elegant, i al cap portava un vel negre que gairebé li arribava als ulls de puríssim blau, i això ho confirmem observant la fotografia, el vel era una mantellina de blonda. L’acompanya­va un agent de la policia. I el misteri, fins i tot per als improvisats padrinhos es va fer més i més dens, l’agitació febril del nuvi, la quietud estàtica de D. Salvador, l’escorta de Dª Eulàlia, eren coses, afirma João Coito, que començaven a barrejar-se-li en l’esperit i per a les quals no trobava la més tènue explicació. Interrogà l’agent de policia: «A noiva está presa?». «Não. Desde as 7 horas que está livre», i el fet d’acompanyar-la fins ací no significa res més que un gest de cortesia, diu l’agent. «Mas esteve presa?» «Sim. Esteve.» Esteve, òbviament, vol dir ha estat o estigué. A la mateixa pàgina, un colon francès d’Ait Yazem, Gilbert Buisson, va ser mort a tirs quan anava a retirar de la granja incendiada ahir per manifestants marroquins els cadàvers calcinats de la dona i la cunyada, quanta agita­ció en un dia de sol daurat de tardor i que descontrolat i hostil pot ser el món.

 

 

2

 

Afirma João Coito el 25 d’octubre en el Diário de Notícias que a l’església da Pena, de Nossa Senhora da Pena, acabarà avui de matí el darrer i accidentat capítol d’una gran història d’amor, a la grada de l’altar major del temple vetust uniran les seues vides per sempre dos éssers que molt hagueren de lluitar i molt hagueren de vèncer per guanyar el dret de pertànyer-se l’un a l’altre, és una prosa sentimental i discretament retòrica. Es van conèixer a Bar­celona fa alguns parells d’anys, escriu: ell, estudiant, intel·ligent, personalitat forta i decidida, cursava medicina, i pel que sabem devia estar en l’últim any de la carrera, ella, alegre, simpàtica, irradiant joventut, era la filla més estimada d’una família nombrosa, sembla que nou germans, tenia disset anys, uns ulls blaus immensos, i en la fotografia d’aquesta primera crònica un somriure molt clar i uns cabells forts, recollits i pentinats no com una adolescent sinó con una dona feta, no és la foto de la mantellina sinó un retrat d’estudi. Es van conèixer, doncs, a Barcelona segurament en una pastisseria de la Rambla de Catalunya on berenaven amb amics comuns, o una vesprada de diumenge al cine­ma, i ella duia un vestit molt estret de cintura amb falda en forma de campana de plecs abun­dants o potser, si era d’hivern, una brusa blanca i una gran jaqueta de coll ample com la que porta en la foto d’estudi, i ell portava americana de xeviot, camisa blanca i corbata, els cabells planxats i amb clenxa a l’esquerra, també hi ha un retrat seu molt formal en la mateixa pàgina del diari, i aquella cara d’home fet i dret, ulls clars i gest ple d’energia. «Do convivio entre ambos nasceu o amor», escriu el cronista. «Como?... Porqué?» Ningú fins avui, en una època en què es poden descompondre o desintegrar els antineutrons, ha pogut explicar el naixement d’un amor, afirma Coito, «Não é coisa para explicar, é para sentir e viver», i en això molts estaríem d’acord, tant si sabem com si no sabem què vol dir exactament «destrinçar os antineutrões».

 

Es van estimar, doncs, «eles amaram-se. Mas... ela era filha do sr. D. Salvador Recasens, rico catalão, dono de fábricas, homem de vastos negócios, um trumfo na alta finança espanhola; e ele era um jovem humilde, de grande talento», però nascut de pares pobres que treballaven sense descans per tal de donar-li la millor situació possible al fill tan dilecte i de tan grans promeses, imaginem que ella deia que anava a estudiar a casa d’una amiga i pujaven junts a la muntanya del Tibidabo amb el funicular, deia que anava a passejar i caminaven agafats de la mà per la platja de la Barceloneta plena d’algues seques, trepitjaven petxines i trossets de vidre gastat, fustam desfet i deixalles rentades per les ones, miraven la mar, es van besar llargament entre els arbres de Montjuïc o en algun banc del parc de la Ciutadella, no van fer molt més, això era l’any 1949 o 1950 i ells eren dos joves carregats d’amor i de responsabilitat, i el següent capítol de la història és perfectament previsible: «Quando a coisa se tornou notória, a família da jovem pegou en armas. Que não podia ser... Casar com um estudante pobre!?... Nunca.» Però quan la cosa es va tornar notòria i la família d’ella va acudir a les armes, l’estudiant pobre ja no era estudiant, era metge, ple d’il·lusions com tots els que ixen de la universitat, diu la crònica, portant sota el braç el títol anhelat, i ple també de rebel·lia, continua, tant era veritat que tot es conjurava per contrariar els desigs del seu cor, per això el jove metge ingressà en el gremi dels descontents i insatisfets, suposem que la censura del règim de Salazar era a penes més ampla de criteris que la franquista, però prou, en un cas com aquest, per a poder al·ludir amb simpatia a les idees polítiques d’un jove enamorat, que el redactor Coito no sabia o no explica quines eren però nosaltres sí que ho sabem. Segons afirma un redactor anònim, potser Pereira Rodrigues, en una crònica del diari República, es tractava simplement d’un «descontentamento contra a ordem social establecida», però, si és cert que «a sua conduta política començou a ser vigiada pelas autoridades», és obvi que la insa­tisfacció amb l’ordre establert no devia ser úni­cament especulativa, sobretot si és també cert que «a vida na capital catalã tornara-se-lhe impossível». Impossible, en efecte, per a un metge a penes estrenat i no solament enamorat de la filla d’un amo de fàbriques i home de vastos negocis, sinó membre del gremi dels insatisfets i malcontents, val a dir antifranquista actiu, no passiu com tants altres, i per remat patriota català, que per raons com aquestes, i no per altra mena d’insatisfaccions, se li va tornar impossible la vida a Barcelona, més impossible encara si altres informacions i notícies, la font de les quals no ve al cas descobrir, ens recorden que a més de ser estudiós i competent en la seua professió era també esportista desta­cat, amant de la muntanya, escalador de cims, i que aprofitava de tant en tant aquesta habilitat per a enfilar-se a les torres de la Sagrada Família i penjar-hi una senyera, o per a instal·lar bande­res prohibides i cartells contra el dictador al cim dels roquissers de Montserrat i amenitzar així alguna visita de Franco al monestir, no sabem si la filla del trumfo de la finança espanyola tingué ocasió de contemplar un d’aquells matins, abans que acudiren els bombers amb llargues escales, alguna mostra visible de les proeses del seu estimat, les quals en no poques ocasions van ser en veritat notables i la policia no arribava a explicar-se com algú havia arribat allà a dalt i havia penjat els llençols escrits o les senyeres, no podia ser, com havien de casar-se.

 

I un dia va partir cap a l’Argentina, continua el cronista del Diário de Notícias, i continueu ací glossant la seua prosa. Per burlar la vigilància de la policia, «para ludibriar a vigilância», escriu Coito amb un verb magnífic, es va servir del passaport d’un cosí mort poc de temps abans amb el qual tenia gran semblança física, la policia quedà del tot ludibriada per la fugida del jove activista però també quedà més descansada ja que durant molts anys no tornaren a onejar senyeres prohibides dalt de les torres de la Sagrada Família, i mentrestant Josep Terrades, enamorat, legalitzà el títol i la identitat a Buenos Aires i en pocs mesos passà de perillós agitador perseguit a metge acreditat en la marina mercant, oficial d’uniforme blanc i galons daurats passejant pels salons dels transatlàntics de la carrera entre Sud-amèrica i Europa, viatjà així un parell d’anys entre Buenos Aires i Hamburg fent escales a Vigo, Lisboa, Las Palmas i Rio de Janeiro, i sabem que almenys una vegada entrà per la frontera de Port Bou amb el passaport del cosí difunt, un fet audaç, i a Barcelona es trobà clandestinament amb l’esti­mada que ja devia portar aquell pentinat de dona que sap el que vol en la vida, vol aquest home. Afirma també João Coito, de passada, que el doctor Josep Terrades «foi o primeiro espanhol que esteve na Antártida. Alí viveu durante longos meses» com a membre mèdic i alpinista d’una missió d’investigadors argentins, i pel diari La Razón, de Buenos Aires, sabem que la base argentina es deia General Belgrano, situada a la Bahía Comandante Piedrabuena, 77.75 graus de latitud sud i 33.39 de longitud oest, perquè resulta una coincidència del tot admirable que en la mateixa pàgina del diari, de data 28 d’octubre, on un requadre destacat informa del casament de Lisboa «Pese a la Oposición del Padre Millonario», notícia de United Press, una altra notícia rigorosament contigua porte com a títol «En el Infierno de la Antártida: Nueva Estación», encara que no s’hi fa cap referència a la passada presència del metge català, el qual no solament va participar en els treballs de la missió sinó que amb un expedicionari argentí i un altre de xilè va ser el primer a escalar el Mont Plymouth, que és un dels cims del continent austral o antàrtic, això sosté el redactor Coito, i allà van tenir una petita discussió sobre quina bandera o banderes posarien, si només l’argentina o també la xilena i l’espanyola, i finalment van decidir no posar-ne cap, hi clavaren només una creu de fusta, però coneguts els antecedents del metge enamorat en matèria d’escalades i banderes, més aviat ens inclinem a pensar que portava a la motxilla un tros de senyera amb quatre bar­res roges i cinc de grogues, no dues i una, i sobre això pogué ser la discussió, ell dient que aquesta ensenya era tan nacional com les d’Ar­gentina i Xile, i els altres que no, realment hauria estat més alegre el cim de la muntanya antàrtica amb tres banderetes de colors que no amb una creu, una simple creu, escriu Coito romàntic, com la que presidia l’altar de la cape­lla mortuòria de l’església da Pena. Exactamenl sota aquestes ratlles hi ha la foto que ja coneixem amb la gentada a la porta de l’església, i sota la foto continuen informacions de la primera pàgina, diu: tot i que el poble polonès ja havia expressat la seua protesta antisoviètica des que Gomulka tornà al poder, només ahir a la nit es van registrar motins i enfrontamens pels carrers. Molts milers de joves prengueren part en la lluita, etcètera, però el govern vol evitar que es repetesquen ací els horribles combats que tenen lloc a Hongria; el cardenal Wyszinski, que va ser deportat a un monestir del sud de Polònia, serà autoritzat a tornar a Varsòvia. Ningú no sabia que en aquell punt havia començat la vertadera història de la sego­na meitat del segle XX, perquè els segles, com les històries d’amor, quan estan a mig camí se sap com han començat però no com acabaran.

 

Sosté també el cronista lisboeta que el se­gon somni del metge enamorat —«o primeiro», diu, «estava em Barcelona esperando ansio­samente a hora de se realizar»— era perfeccio­nar-se, aquest és el verb, aperfeiçoar-se, en l’especialitat de cirurgia cardiovascular, podia haver-ne estat una altra i també seria un somni professional i seriós, i el perfeccionament van ser quatre anys a la universitat d’Hamburg, suposem que les llargues escales del vaixell entre viatge i viatge van ser la causa de quedar-­se allà i no en cap altra ciutat on un oficial metge de la marina mercant hauria pogut con­vertir-se en cirurgià del cor. Van ser, afirma Coito sentimental, quatre anys a la immensa urbs hanseàtica, d’estudi constant només inter­romput per llargues hores a les vores de l’Elba contemplant els vaixells que entraven i eixien i eren «os melhores companheiros da saudade que o consumia», en una història d’amor escrita en portuguès, i amb l’amant lluny del seu país i de l’amada, la saudade havia d’aparèixer tard o d’hora, ja ha aparegut, i si no acabà de consu­mir la vida del metge que es perfeccionava, diu la crònica, va ser perquè quasi tots els dies el correu portava i s’enduia «cartas, longas cartas de amor, escritas por dois corações ja inseparáveis.» Imaginem com van ser de llargs aquells anys d’Hamburg estudiant, llegint i escrivint cartes d’amor i mirant els vaixells que eixien i entraven al port, sobretot els que eixien, en un d’aquells creuarien els amants l’oceà; imaginem l’enamorada esperant amb obstinada discreció escrivint en paper lleugerament perfumat i amb tinta violeta, telefonant alguna volta des de locutoris públics, i potser una vegada ell tornà a travessar la frontera espanyola amb el passaport del cosí mort o clandestinament pels passos de muntanya, potser ella va fer un viatge a París com havia de fer tota filla de bona família, acompanyada, però inventaren la manera de trobar-se un matí en una sala poc visitada del Louvre, de parlar-se en una capella lateral de Notre Dame o més difícilment en una taula de cafè del bulevard Saint-Michel, si no imaginem alguna cosa així és perquè hem perdut el gust per les històries d’amor amb un punt de meravella, la fantasia més habitual ens portaria a l’habitació d’un hôtel meublé de Montparnasse, vesprades clandestines d’amor entre llençols no del tot blancs, perquè aquells anys als hotels barats de París els llençols eren sempre de blancor dubtosa, i el gust pel detall sòrdid o revelador ens faria descriure un bidet de llanda esmaltada i una gerra d’aigua calenta que es refreda abans de servir per a les ablucions postcoitals, però si no estem ni tan sols segurs d’aquell encontre a París, sí que podem assegu­rar que, si s’haguera produït, estaria del tot fora de lloc, per irreal, qualsevol descripció d’aire tan realista, siga brut o siga net aquest realisme.

 

Ens acontentarem, doncs, en aquest punt, amb les informacions de la premsa de Lisboa, segons les quals, passats aquells quatre anys de saudade, arribà el moment d’anunciar a l’esti­mada que era l’hora d’emprendre junts el viatge decisiu, a bord del transatlàntic Salta, de les línies argentines, que feia escala regular al port de Vigo, allí l’esperaria ella, i ell ho havia preparat ja tot a bord, inclòs «o esconderijo perfectamente camuflado no seu camarote» on ella s’amagaria fins a Tenerife i a l’últim control possible de les autoritats espanyoles. Arribà el gran dia, conta Coito. A l’horitzó ja s’albiren, a ull nu, les cases de Vigo. El jove metge, ja no era tan jove, tenia trenta-dos anys, trau els prismàtics i els enfoca sobre la massa negra del port, no sabem per què el cronista imagina que el port era una massa i era negra, però tant se val. Pels molls deambulen moltes figures confu­ses. «Estaria entre elas aquela que era a única razão de ser da sua vida, aquela que havia sido o seu pensamento constante e o alento de todas as iniciativas e trabalhos?» La mola dels molls es torna més i més nítida. Es distingeixen ja les faccions dels que esperen l’arribada del vaixell. Les mans del jove comencen a tremolar. Els nervis estan destrossats. Els prismàtics recorren el moll de punta a punta, en tots els angles, fins als llocs més recòndits. La nau atraca finalment. Queien totes les esperances. «Ela não estava là», i hem de felicitar ací João Coito per la narració de l’arribada, pas a pas, i per les mans que tremolen quan els binocles no troben la figura esperada. Passat un dia i dues nits de combat cap informació d’origen governamental hongarès no permet fer-se una idea exacta del nombre de víctimes de la rebel·lió de Budapest, que es calcula que són prop de 3.000, sosté el Diário de Notícias, a la columna del costat un titular diu «Agitação e Terror no Norte de África», i una altra columna informa que a l’Assemblea Nacional francesa el primer ministre Guy Mollet, socialista i francmaçó, això no ho diu el diari, ha obtingut un vot massiu de confiança per a la seua política de fermesa contra els rebels algerians, i Pierre Mendès-France, radical socialista, anterior cap de govern, dóna suport a Mollet declara que França ha de continuar a Algèria si vol mantenir el seu lloc de potència mundial, i que el problema algerià es resoldrà amb una mica d’autonomia i sobretot amb una unió més estreta entre francesos i musulmans, s’entén molt bé, de Moscou a París, quina visió tan clara tenien del sentit de la història universal; també afirma el diari que la història particular dels joves catalans es va precipitar, ell desembarcà i es va posar immediatament en contacte telefò­nic amb l’estimada absent, però «esta não sabia de nada», la carta no li havia arribat, com tantes altres cartes. Ell li demana que vinga ràpida­ment a Vigo, acorden el lloc on es trobaran, ella agafa una maleta petita i s’escapa de casa sense dir on va, només una nota, me’n vaig, perdo­neu, ja tindreu notícies meues, agafa l’exprés nocturn a Saragossa, hi arriba de matí i ha d’esperar algunes hores la connexió cap a Valladolid, i més hores per anar a Medina del Campo i a Zamora i d’allà a Orense i a Vigo, l’itinerari probable l’hem reconstruït nosaltres, però la viatgera impacient ignorava que la xar­xa de ferrocarrils espanyols no té prevista la possibilitat d’un transport ràpid i directe entre Catalunya i Galícia, i només si haguera fet el viatge amb avió potser hauria arribat a temps, però el va fer amb tren i el transatlàntic Salta ja havia salpat el dia abans de l’arribada d’ella, ell s’ha quedat a terra en situació il·legal i arrisca­da, sense comptar que D. Salvador, amo de fàbriques i trumfo de l’alta finança, havia donat l’alarma i molt aviat la policia trobaria les petja­des de la fugitiva.

 

L’encontre dels dos amants, escriu el cronis­ta, va ser eI millor premi de totes les adversitats que havien patit i el millor «élan», això diu, amb un altre mot francès, per a la nova odissea que començaven, perquè calia afanyar-se, deixar la pensió del port de Vigo, lloc de pas de viatjants i de suboficials de marina, passar d’amagat la frontera de Portugal, i per això, sosté João Coito i després sostenen també els seus col·legues de la premsa, com que no disposaven de cap embarcació ni de cap auxili, decidiren travessar la ria nadant, però l’afirmació és incongruent i demostra fins a quin punt les coses d’Espanya i de la mateixa Galícia, tan pròxima, són mal conegudes a Portugal, perquè en primer lloc la ria de Vigo queda al nord i no al sud de la ciutat i per tant no calia travessar-la, i en segon lloc no sembla possible que els amants fugitius decidiren nadar, ni de dia ni de nit, una extensió de mar tan gran i tan insegura, la veritat és que sí que nadaren, però no per passar la ria sinó per creuar el riu Minho, frontera amb Portugal, i en aquest pas nocturn i fluvial és on cal situar la narració del periodista quan explica que ell fica en una bossa de plàstic la roba de tots dos, els papers, els títols de metge i de cirurgià del cor, els escassos diners que ja consideraven comuns, es llança a l’aigua i venç àgilment els remolins, arriba a l’altra part. «Depois é a vez da noiva, que, a meio da travessia, esteve prestes a soçobrar. Decidido e seguindo atentamente todos os seus movimentos, lança-se de novo á agua e ajuda a noiva a vencer a corrente e a atingir a margem. Passados estes momentos, que hão de ficar indelevelmente marcados no espirito dos dois jovens, comença a caminhada para Portugal». Però tampoc l’última afirmació és exacta, perquè en havent superat els remolins i altres perills del corrent ja eren en terra portu­guesa. Dos dies més tard arribaven a Lisboa, després d’una curta parada a Coimbra, afirma Coito, «escala obrigatoria em todos os grandes romances de amor em Portugal».

 

 

3

 

Estigué presa, sosté João Coito que va dir l’agent de l’autoritat, «e mais não disse», no digué res més, estigué presa i estava lliure des de les set del matí, havia passat la nit en un sofà de la comissaria, no en una màrfega dels calabossos perquè no era una presa qualsevol, ni comuna ni política, que pogueren deixar a mercè de la brutícia i dels polls, van ser uns cavallers i tractaren amb tota la consideració del cas una dama que no havien detingut per cap delicte sinó per ordre superior i reservada, un cas especialment delicat perquè ni la llei portu­guesa ni els convenis internacionals no perme­ten la detenció d’una jove de vint-i-tres anys pel fet de voler contraure matrimoni canònic. I menys encara quan aquest matrimoni disposa de tots els papers que el rev. dr. Lobo, jove i culte vicari de la parròquia de S. Domingos i bibliotecari del cardenal arquebisbe de Lisboa, ha fet tramitar en pocs dies a la cúria de Barcelona, però l’embolic legal és més complex que no sembla i en això es basa D. Salvador Recasens, a més de moure altes influències que arriben fins a l’ambaixada d’Espanya i de l’ambaixada al ministeri d’afers estrangers i d’ací al ministeri de l’interior i on faça falta, perquè segons la llei espanyola, no la portuguesa, les dones estan sotmeses a l’autoritat paterna fins a l’edat de vint-i-cinc anys, no de vint-i-un com els homes, i aquest és el misteri que el periodis­ta Coito no va descobrir fins que, unes hores més tard, convidà el policia a un vermut amb olives mentre esperaven prop de la porta del consolat espanyol després d’haver esperat a la porta del notari, però no era cap misteri per al nuvi que esperava a la porta de l’església, i per això la suor li queia per la cara i estava tan angoixat que infonia espant i pena als assis­tents, tanta aventura, tants anys de separació, tants dies a Lisboa canviant d’una pensió anòni­ma a una altra, per a caure en mans de la policia portuguesa després d’haver burlat tantes vegades l’espanyola.

 

«E fomos convidados a ingressar», continua Coito, «na capela mortuária onde os noivos, para fugir ao mar de curiosos e a furia dos fotógrafos, se abrigaram». Una penombra irisada per la llum de dos vitralls, escriu, inundava la capella, i al centre s’alçava el túmul o taula de marbre sobre la qual han estat vetlats tants cadàvers, i sobre la qual firmaran també, els nuvis i des­prés els testimonis, la declaració en què dema­nen a la santa església el matrimoni amb tota llibertat i sense cap impediment canònic ni civil, quant al canònic ja els ha informat el rev. dr. Lobo que no hi haurà cap obstacle perquè segons el cànon 1067 del codi vigent, Dels Impediments Diriments, «Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt», és ben curiós que l’edat del consentiment vàlid siga de setze anys per a l’home i catorze per a la dona mentre que el codi civil espanyol no li permet consentir fins als vint-i-cinc sense llicència paterna, i si és cert que el segon paràgraf del mateix cànon adverteix als pastors d’ànimes que procuren apartar els joves del matrimoni abans de l’edat acostumada en cada país o regió, també afirma que si el casament se celebra serà canònicament vàlid, però la dificultat és que a Portugal la dona és lliure de consentir als vint-i-un anys i en virtut del concordat amb la Santa Seu el matrimoni canònic té també valor civil, de manera que seran marit i muller davant de Déu i dels homes, dels homes portu­guesos, però ella quedarà encara sota l’espanyola potestat paterna i el pare ja els ha avisat que no renuncia al seu dret d’endur-se presa la filla, per això ha fet que la detinguen i que l’acompanye la policia, i també ha presentat al bisbat de Barcelona, no a la comissaria, una denúncia per rapte invalidant, tal com li aconsellà el seu confessor, el frare dominicà que, segons el Diário Popular, també havia arribat a Lisboa uns dies abans, per avió i en viatge d’urgència, a fi d’aturar d’una manera o una altra el casament, al·legant el cànon 1074, paràgraf 1, «Inter virum raptorem et mulierem intuitu matrimonii raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum potest consistere matrimonium», això diu el Codi que hem consultat atentament, i segons el frare mentre que ella estarà en poder del raptor, i no separada d’ell i de retorn a la casa paterna, hi pot haver presumpció de rapte amb finalitat de matrimo­ni, si l’impediment és acceptat pel tribunal ecle­siàstic el casament serà nul, i si fóra consumat més greu seria encara el pecat i el delicte, per això quan el rector de Nossa Senhora da Pena els pregunta si van al matrimoni amb completa llibertat i sense cap impediment, els nuvis, com assenyala el cronista, van dubtar llargament abans de dir sí, tan llargament que el dubte estigué a punt de ser fatal. A la columna conti­gua el president Habib Burguiba anuncia, da­vant de l’Assemblea Nacional, que tropes fran­ceses han penetrat des d’Algèria en territori tunisià, hi ha hagut enfrontaments i algunes baixes, i sosté Burguiba que prefereixen la mort abans que l’enviliment i el combat abans que la servitud, la història és sempre més o menys la mateixa.

 

Tornaren a dir que sí davant de l’altar on se celebren les misses de corpore insepulto, el celebrant recità les fórmules segons l’autoritat que li ha conferit la santa romana església, «e a cerimónia terminou», escriu lacònicament Coito. Escriu també que el sagristà, amb voluntat de ser agradable, volgué il·luminar la capella amb els llums de neó, suposem que durant els funerals els acompanyants del difunt es troben més a gust i confortats amb bona llum que no en la grisor de la mitja fosca, sobretot comptant que a Lisboa són tants els dies ennuvolats i llavors els vitralls de la petita capella mortuòria devien ser de poca utilitat, però el nuvi va impedir un intent tan lloable dient que aquella penombfa era molt més mística, això diu que digué, i convidava al recolliment, i com que l’acte era públic la porta de la capella era oberta però cap dels curiosos, sobretot de les curioses, no inten­tà penetrar en la semifoscor de la sala, segura­ment per la impressió que els feia l’embalum negre de la taula de marbre. Sobre la qual novament van signar, ara l’acta de matrimoni, els novençans, el rector de la parròquia, el sagristà i els periodistes Sousa Coito i Pereira Rodrigues en qualitat d’únics assistents, padrins i testimonis. Afirma també el testimoni Coito que en el document previ al matrimoni el nuvi, a continuació del seu nom, va afegir les lletres F.F., que ningú sabia què volien dir, i que després, en l’acta matrimonial, fou la núvia la que posà les mateixes lletres al costat de la firma, i preguntat ell quin significat tenien con­testà que volien dir Francisca Fernanda, nom de família, i va somriure per primera vegada. Llàs­tima que els novençans van eixir de l’església com una exhalació, van desaparèixer com per obra d’encantament, i van ser molt pocs els qui els pogueren veure quan travessaven entre la multitud com dos meteors, baixaven corrent pel carrer i pujaven en un taxi, ni el policia tingué temps de seguir-los, llàstima, diem, perquè a la porta del temple van romandre moltes senyores desolades que hi havien acudit de bon matí amb safates de pètals de flors amb què preteni­en cobrir el camí dels nuvis a l’eixida de l’esglé­sia, «como atarantadas» es van quedar, elles i altres dones del veïnat que els portaven regals i desitjaven expressar-los la seua simpatia. Tam­bé hi havia acudit, i es va quedar atarantada però molt feliç, la senyora Emília Guedes, pro­pietària de la pensió de la rua Capitão Renato Baptista, on la parella havia passat els últims dies i passaria l’última nit, la qual senyora «viveu emocionadíssima todas as fases deste final do romance», i tan commoguda es va quedar pel desenllaç i la separació dels amants que hagué de ficar-se al llit, això diu la premsa i devia ser veritat, perquè l’ama de la pensió no amaga el seu afecte i admiració per tots dos, en ell estimava el caràcter i l’educació, en ella reconeixia la bona mestressa de casa i s’enten­dria veient quina cura posava la jove en l’endreçament de l’habitació llogada i de la roba de tots dos.

 

A Singapur, no sabem per quina causa, es van registrar ahir violents tumults pels quals resultaren trenta persones ferides, carros d’as­salt britànics patrullen pels carrers i el governa­dor ha decretat el toc de queda. A Budapest les farmàcies han estat convertides en dispensaris d’urgència, els bombers lluiten desesperada­ment contra els incendis, contínuament passen ambulàncies carregades de ferits, i també és ironia, diu el Diário Popular, que el nou secre­tari del partit i primer ministre, Imre Nagy, home de la democratització i al voltant del qual havien cristal·litzat les esperances de reforma, hagués de firmar la llei marcial com a primer acte de govern i que ell, partidari de la llibertat d’Hongria, haja hagut de cridar de nou les tropes russes. També és ironia que dos joves catalans, per diferents raons rebels i fugitius de la justícia, isquen corrent de la capella mortuò­ria on s’han casat de manera tan precària, per anar directes, no a continuar la fugida per mar o per terra, no a dinar amb flors i xampany al millor restaurant, no a l’habitació de la pensió de donha Emília Guedes, sinó al despatx d’un conegut notari de Lisboa. Després vaig ser informat, afirma Coito, que es tractava de firmar el que a Espanya s’anomena vènia matrimonial, això és, la declaració dels cònjuges per la qual es reconeixen mútuament el dret de disposar dels seus béns i dels seus actes, cosa que sorprèn el periodista portuguès no sabem si perquè allà és insòlita o per l’admirable previsió de la parella que, sabent que disposava de molt poc de temps, volia deixar els afers civils i terrenals tan ben lligats com els espirituals i eclesiàstics, perquè encara no havien acabat de firmar els documents quan un empleat de la notaria entrà al despatx avisant que a la porta els esperaven dos agents de l’autoritat amb ordre d’acompanyar-los al Consolat espanyol. Hi havia el cònsol i l’oficial consular, el secretari de l’Ambaixada, un inspector de policia i D. Salvador Recasens, el cònsol observà que al marge de l’acta matrimonial, segurament per un escrúpol de consciència del rector de la parrò­quia, figurava una nota fent constar que els contraents havien dubtat abans de confirmar l’absència d’impediments, i que si això signifi­cava defecte de llibertat en el consentiment, força exercida sobre una de les parts o existèn­cia d’algun obstacle civil o canònic, ell, rev. d. Carlos Alberto, rector de Nossa Senhora da Pena, no responia de la plena validesa de l’acte, remetia informe a l’arquebisbat de Lisboa i allà decidirien, per tant, observà el cònsol, mentre l’autoritat eclesiàstica no resolga el cas queda en suspens el registre d’aquest casament als llibres consulars, vostè, senyoreta, a Portugal no sé què deu ser però a Espanya és soltera. I tenen l’amabilitat d’explicar-nos, digué el secre­tari d’ambaixada, què signifiquen realment les lletres F.F. al costat de la firma? Sí, senyor, digué el nuvi, en el meu cas signifiquen Fora Franco. I en meu cas volen dir Feu-vos Fotre, afegí dolça­ment la núvia, i el va mirar amb els ulls de puríssim blau.

 

Afirma finalment João Coito el dia 27 d’oc­tubre, en la tercera crònica, que la parella passà l’última nit portuguesa a la pensió de la rua Capitão Renato Baptista, i que s’alçaren matinet perquè havien de preparar les maletes, no sabem si s’alçaven cansats o descansats després d’aquella nit de bodes en suspens, i suposem que l’equipatge era curt, cabia en el taxi que els dugué al moll da Rocha do Conde de Óbidos on estava atracat el paquebot argentí Salta, havia tingut temps d’anar a Buenos Aires i tornar a Hamburg, i no hem d’excloure que hagueren combinat el dia del casament amb l’escala del transatlàntic a Lisboa. Des del moll a la vora del Tejo iniciaren un passeig per la ciutat, escriu el cronista, en el curs del qual van entrar en una joieria de la plaça da Figueira on van fer gravar els seus noms en les respectives aliances, i allà mateix el doctor Terrades regalà a l’esposa un collar de perles orientals, autènti­ques, en el qual es va gastar tots els diners que posseïa. Els últims moments que passaren junts no deixen marge de dubte sobre la naturalesa dels seus sentiments, afirma Coito, «As lágrimas sufocavam-lhes as palavras. O seu último abra­ço comoveu quantos o presenciavam». Aquell mateix vespre, acompanyada per un agent de policia, Eulàlia Recasens pujava al Lusitania Expresso per tornar a Barcelona, i com que deixar ací la història seria una mica cruel, recor­darem que només li faltaven dos anys per a fer els vint-i-cinc, i afegirem que aquests dos anys han estat els únics que, des d’aquell octubre del cinquanta-sis a Lisboa, han viscut separats: ja pensàvem des del principi que aquesta qüestió d’amor, almenys aquesta, havia d’acabar amb un final feliç.

 

 

Joan F. Mira

Quatre qüestions d’amor

València: Tres i Quatre, 1998

 

Sobre Quatre qüestions d’amor...

 

Tornar a la pàgina anterior Pujar