"gener","febrer","marš","abril","maig","juny","juliol","agost","setembre","octubre","novembre","desembre"); if ($mes !=4 and $mes != 8) { $data="Avui és ".$diacat[$diaset].", ". $dia. " de ".$mescat[$mes]. " de ". $any; } else { $data="Avui és ".$diacat[$diaset].", ". $dia. " d'".$mescat[$mes]. " de ". $any; } return $data; } ///////////////////////////////////////// function mescat($num_mes){ $mescat=array(1=>"gener","febrer","març","abril","maig","juny","juliol","agost","setembre","octubre","novembre","desembre"); $mes=$mescat[$num_mes]; return $mes; } function elimina_accents($cadena){ $tofind = "└┴┬├─┼ÓßÔŃńňĎËďŇÍ첡˘§÷°╚╔╩╦ŔÚŕŰăš╠═╬¤ýÝţ´┘┌█▄¨˙űŘ Đ˝"; $replac = "AAAAAAaaaaaaOOOOOOooooooEEEEeeeeCcIIIIiiiiUUUUuuuuyNn"; return(strtr($cadena,$tofind,$replac)); } ?>
Joan F. Mira - Tria de textos
    rss    

"; // Recull les dades de la base de dades apaginades if (!isset($categoria) && !isset($dades) && !isset($id)) { $result=mysqli_query($link,"select * from ".$prefixe."_blog WHERE data <= CURDATE() ORDER BY data DESC, id DESC LIMIT ".$inici.",".$tamany); } else { if (!isset($categoria)) { // Si no hi ha categoria if (!isset($id)){ //Si no hi ha una id va a les dades if ($idCerca==9999){// si Ús una cerca $result=mysqli_query($link,"select * from ".$prefixe."_blog WHERE descripcio LIKE '%".$cerca."%' LIMIT ".$inici.",".$tamany); } else { $result=mysqli_query($link,"select * from ".$prefixe."_blog WHERE data <= CURDATE() AND MONTH(data)='".$mes."' AND YEAR(data)='".$any."' ORDER BY data DESC LIMIT ".$inici.",".$tamany); } } else { // pero si tÚ id busca per la id $result=mysqli_query($link,"select * from ".$prefixe."_blog WHERE id= ".(int)$id." LIMIT ".$inici.",".$tamany); } } else { $result=mysqli_query($link,"select * from ".$prefixe."_blog WHERE data <= CURDATE() AND categoria ='".addslashes($categoria)."' ORDER BY data DESC LIMIT ".$inici.",".$tamany); } } while ($row = mysqli_fetch_array($result)) { $numero=$row["numero"]; $arxiu=$row["pedefe"]; echo ""; echo ""; echo ""; } // Fi while if ($cerca!=""){ echo ""; } // Posa l'index de pßgines echo ""; } // Fi if ?>
El que heu escrit no apareix a cap article. Feu una nova cerca.
"; include("auxiliars/paginacio.php"); echo "
"; if ($numero==0){ echo "
Joan F. Mira | ".$row["categoria"]." | ".cambiaf_a_normal($row["data"]); //Canvia el format de la data del de MySql al nostre. }else{ echo "
Joan F. Mira | ".$row["categoria"].", núm. ".$numero." | ".cambiaf_a_normal($row["data"]); } ?>   Imprimir','','width=900')"/> (".$cos_01." pdf)";} echo "
"; echo "

"; $titol2=$row["titol"]; if ($cerca!=""){ for ($n=0;$n<$num_paraules;$n++){ $Cparaules[$n]= htmlentities($paraules[$n]); $minuscules[$n]=strtolower($Cparaules[$n]); $inicial[$n]=ucfirst($Cparaules[$n]); $majuscules[$n]=strtoupper($Cparaules[$n]); //echo "
".$paraules[$n]."
"; // COMPROBACIË $titol2 = str_replace($Cparaules[$n],"".$Cparaules[$n]."",$titol2); $titol2 = str_replace($inicial[$n],"".$inicial[$n]."",$titol2); $titol2 = str_replace($majuscules[$n],"".$majuscules[$n]."",$titol2); $titol2 = str_replace($minuscules[$n],"".$minuscules[$n]."",$titol2); } } echo $titol2; echo "
"; ?> "; $text=$row["descripcio"]; if ($cerca!=""){ for ($n=0;$n<$num_paraules;$n++){ $Cparaules[$n]= htmlentities($paraules[$n]); $inicial[$n]=ucfirst($Cparaules[$n]); $majuscules[$n]=strtoupper($Cparaules[$n]); $minuscules[$n]=strtolower($Cparaules[$n]); $text = str_replace($Cparaules[$n],"".$Cparaules[$n]."",$text); $text = str_replace($inicial[$n],"".$inicial[$n]."",$text); $text = str_replace($majuscules[$n],"".$majuscules[$n]."",$text); $text = str_replace($minuscules[$n],"".$minuscules[$n]."",$text); } } echo $text;"
"; $n++; echo "

Tancar finestra
"; include("auxiliars/paginacio.php"); echo "
"; ?>
Cercador per paraules:
Cercador per temes:
Articles publicats a:
Índex d'articles
 

 
"; } } echo "
"; //echo "$number "; } echo "
"; } } ?>
"; // if ($titol !="") // {echo "".$titol."
";} $escrit=preg_replace("/

/","",$escrit); $escrit=preg_replace("/<\/p>/","",$escrit); echo $escrit; echo "